tietosuoja

 rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
 
Laadittu 7.4.2018.
Viimeisin muutos 1.9.2023
 
1. Rekisterinpitäjä
Reducon/Malgorzata Juvonen, Ruoriniemenkatu 24 A 6, 15140 Lahti
 
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Malgorzata Juvonen, mjuvonen@reducon.com, puh. 044 0303 103
 
3. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakas-ja laskutusrekisteri
 
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, toimeksiantojen toteuttaminen sekä tilattujen töiden laskutus. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot:
 
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
- Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus.
- Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 
Verkkopalvelustamme keräämämme tiedot:
Tallennamme rekisteriimme asiakastiedot, jotka asiakkaat itse toimittavat yhteydenottolomakkeella reducon.com verkkosivuston kautta, tai sähköpostilla.

 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu henkilön itsensä kanssa.
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Käyttäjätilastot
Sivustomme www.reducon.com käyttää  Nettisivukone Analytics –ohjelmistoa, kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa palvelun laatua. Ohjelmisto tallentaa muun muassa tietoja sivuston kävijöistä ja vierailun kestosta. 
 
10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
Tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen pohjana on käytetty CC Attribution License ‑luvalla Harto Pöngän laatimaa mallipohjaa.